Sigorta

Alacak Sigortası Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

Alacak sigortası, firma ve şirket gibi kuruluşların vadeli alacaklarının vadesi geldiğinde ödenmeme riskine karşı bir tür teminat veya güvenlik önlemi gibi düşünülebilir. Yüksek miktarlar ile alım satım yapan işletmeler vadeli alacaklarının teminatı için alacak sigortasını kullanırlar. Bu sayede şirketler herhangi bir teminatı olmayan alacakları için olası risklere karşı sermayelerini korumuş olurlar.

Söz konusu ticari alacak sigortası ülkemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınmıştır. Yürürlüğe alınma tarihi ise 1 Ocak 2019’dur. Dolayısıyla şirketler bu tarihten itibaren alacaklarını devlet destekli alacak sigortası ile garantiye alabilme şansı elde etmişlerdir. Bu sigortanın yürürlüğe girmesi şirketler için oldukça önemli bir gelişmedir.

Alacak Sigortasından Hangi İşletmeler Yararlanabilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı alacak sigortası kapsamında, KOBİ’lerin tahsil etmeleri gereken alacakları teminatlı hale getiriyor. KOBİ’ler devlet destekli alacak sigortası sayesinde tahsil edemedikleri alacaklarının mühim bir kısmını, Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzundan temin edebilirler.

Alacak Sigortasından Yararlanacak KOBİ’lerin Sahip Olması Gereken Şartlar

 • KOBİ’ler kurulduktan sonra iki yıl geçmeden ticari alacak sigortasına başvuramazlar. Yani alacak sigortasına başvurdukları tarihten iki yıl önce kurulmuş olmaları gerekmektedir.
 • Vergi mükellefi olmalıdır. (Basit usul dışında)
 • Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme şartlarını sağlamalıdır. Bir yıl için geçerli net satış hasılatı yüz yirmi beş milyon TL’yi geçmemelidir.

Ticari Alacak Sigortası Kapsamında Hangi İşlemler Güvence Altına Alınır?

 • Sigorta senedi ya da diğer bir adla poliçe başlangıcından sonra yapılan 120, 180, 240 ya da 360 gün olan vadeli satışlar güvence altına alınır.
 • Şahıs şirketi gibi tüzel kişilere yapılan satışlar da güvence altındadır.
 • Alacak sigortasının güvencesinde olan satışlar arasında bankanın teminat altına almadığı satışlar da vardır.
 • Çek ve senet aracılığıyla yapılan satışları da devlet destekli sigorta güvence altına alır.

Devlet Destekli Alacak Sigortasının Avantajları

 • Ticari alacak sigortasından faydalanan işletmeler ticari borçlarının tahsil edilememe riskine karşı önlemlerini almış olurlar.
 • Ticari faaliyetlerdeki risk yönetimi sağlanmış olur.
 • Firma yetkilileri, alacakla ilgili sorunlar ilgilenip vakit kaybetmek yerine asıl ilgilenmeleri gereken faaliyetlerle ilgilenir. Bu da şirketin rakipleri arasında öne çıkmasını sağlayabilir.
 • KOBİ’ler tahsilat hizmetlerini daha uygun maliyetlerle alırlar ve böylelikle şirketin bütçesine katkı sağlanmış olur.
 • Ticari alacak sigortası kapsamında alacak risklerini güvence altına alan KOBİ’ler, yeni satışlar yaparken daha rahat ve daha güvenli adım atabilirler.
 • Belirlenen zamanda tahsil edilmeyen alacakların firmayı ekonomik olarak sıkıntıya sokması engellenmiş olur.
 • Firmaların geleceğe yönelik ekonomik plan ve programlarında aksama meydana gelmez.

Alacak Sigortası Nasıl Alınır?

Ticari alacak sigortasının imkânlarından faydalanmak isteyen firmalar ya da şirketler sigorta acentelerine ya da bankalara başvurup alacaklarını güvence altına alabilirler. Böylelikle gerekli şartları sağlayan şirketlerin devlet destekli alacak sigortaları için sigorta poliçeleri düzenlenebilir.

Sorgulama Ücreti Ne Kadardır?

Ticari alacak sigortasına uygun olarak güvence altına alınacak alıcıların belirlenmesi yönünde uygulanacak risk değerlendirmesi için henüz teklif aşamasındayken sigortalılar ve alıcılar başına 10’ar Türk lirası maliyet sigortalı taraftan alınmaktadır. Teklif, geçerlilik süresinde yani 10 gün içinde sigorta senedi kapsamına alınırsa söz konusu 10 Türk lirası, sigortalı tarafa iade edilir.

Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi, devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamında güvence altına alınacak alıcılara yönelik risk değerlendirmesinde kullanılacak ölçütleri belirler. Sonrasında risk değerlendirmesi ise Sigorta Merkezi tarafından sağlanan skorlama sistemi aracılığıyla kendiliğinden yapılır.

KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortası kapsamında güvence verilecek alıcılarla ilgili risk değerlendirmesinde, sigorta almak isteyen şirketin vadeli satışlardan elde ettiği hasılatının en az yüzde ellisini meydana getiren ve hasılatın miktarına göre azalarak sıralanan alıcılar dikkate alınır. Bu risk değerlendirme sonucunda alıcıların her birine 1 ile 6 arasında bir değer verilir. 1 en düşük riskli, 6 ise en yüksek riskli anlamına gelir.

Kredi Limitleri

Yukarıda sözünü ettiğimiz değerlendirme sonucunda 6 yani en yüksek riskli olarak nitelenen KOBİ’lere yönelik sigorta sınırları içerisinde kredi limiti verilmez. Skoru 1, 2, 3, 4, 5 olan bütün alıcılara, devlet destekli alacak sigortası isteğinde bulunan şirketin vadeli satışlarından elde edilen hasılatına göre belirlenen en yüksek tutarları geçmemek şartıyla kredi limiti verilir. (750.000 TL’ye kadar kredi limiti verilebilir.) Sigorta isteğinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği hasılatın asgari olarak yüzde ellisini oluşturan alıcılar dışındaki tüm alıcılarına verilen kredi limiti, kalan yüzde ellilik gruptaki herhangi bir alıcıya verilen en yüksek kredi limiti kadardır.

Güvence (Teminat) Oranı ve Muafiyet (Ayrı Tutulma)

Sigorta senedinde KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası sınırları içerisinde kredi limiti verilen alıcılar için uygulanan güvence miktarları gösterilir. Söz konusu teminat miktarları alıcının skoruna yönelik olarak yüzde yetmiş ile yüzde doksan arasında değişen bir değer olabilir.

KOBİ’lere yönelik yapılacak sigorta kapsamında muafiyet durumu değişiklik gösterebilir. Sigorta dönemi içinde oluşan zararlar 2500 TL’nin altında kalıyorsa sigortalı tarafından ödenir. Söz konusu zararlar 2500 TL’yi aşıyorsa yüzde yetmiş ve yüzde doksan arasında belirlenen güvence miktarları kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından karşılanır.

Sigorta Senedinin Primini ve Maksimum Teminat Tutarını Hesaplama

Net prim ve en yüksek güvence miktarı, ticari alacak sigortası isteğinde bulunan şirketin son mali yılda vadeli satışlarından kazandığı hasılat esas alınarak belli ölçütlere göre hesaplanır. Örneğin; söz konusu ölçütler esas alınarak hesaplanan net prim miktarı 2000 TL’nin altında çıkarsa net prim miktarı 2000 TL olarak kabul edilecektir. Prim tutarının tamamı peşin olarak tahsil edilirse yüzde on indirim uygulanmaktadır. Bu primi peşin ödeyemeyenlerin ise asgari olarak yüzde yirmi beşini peşin ödeyip kalanını azami üç taksit olacak şekil de kredi kartı ile ödeyebilme seçenekleri vardır.

Hasar Süreci

 • Hasar bildirimi Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’ne yapılmalıdır. Sözü edilen bildirim doğrudan bu merkeze yapılmalıdır.
 • Hasar dosyası için istenen tüm bilgi ve belgeler, sigortalı tarafından zamanında Merkez’e iletilmelidir.
 • Merkez hasar evraklarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra belgelerde eksik olması durumunda sigortalıyı bilgilendirir. Eksiksiz olan hasar dosyaları hukuk bürosuna gönderilir.
 • Alacakların toplanması için ayrılan süre bittiğinde tazminat ödemesi gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra hukuk bürosu gerekli işlemleri yapmaya devam eder.
 • Hukuk bürosu tahsilatın artık mümkün olmadığına kanaat getirmişse ya da tahsilat için gereken maliyet alacak miktarından fazlaysa Merkez’in hasar doyasını kapatma yetkisi vardır.
 • Hukuk bürosunun masrafları için Türkiye Barolar Birliği’nin dosyanın geçerli olduğu yılda yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olur.

Hasarın Teminat Altında Olması için Sigortalıların Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Vadeye ilişkin bilgiler faturalarda mutlaka yer almalıdır.
 • Faturaların vadeleri en yüksek ödeme süresinden daha uzun vadeli olmamalıdır.
 • Sigortalı, güvence altındaki alıcılardan alacaklarını tahsil etmek ile kayıpları önlemek ya da en aza indirmek konusunda gerekli önlemleri almalıdır.
 • Sigortalı, sigorta şirketinin istediği her türlü belgenin doğru ve eksiksiz hazırlamalı ve teslim etmelidir.

Alacak Sigortası Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler yazımızı beğendiyseniz En İyi Sigorta Şirketleri Sıralaması yazımıza da göz atabilirsiniz.

M. Sinan Pınar

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun oldum ve şu anda uluslararası bir sigorta şirketinde çalışmaktayım. Edindiğim tecrübe ve bilgileri sizlerin de öğrenmesi için buradayım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu